Bilge Karaçalı’nın Açtığı Dersler

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş

Elektrik Mühendisliği dallarının uzman öğretim üyeleri tarafından öğrencilere seminerler verilerek tanıtılması. Bu dallar şu şekilde sıralanabilir: Devre ve Sistemler, Optik, Görüntü İşleme, Ses İşleme, Haberleşme, Mikrodalga ve Kontrol Sistemleri.

EE 430 Sistem Biyolojisine Giriş

Bu ders, canlı hücrelerdeki moleküler organizasyonun genel bir tanıtımıyla baslayacaktır. Sinyal iletim ağları ve gen çeviriminin düzenlenmesi, kinetik denklemlerle modellenen moleküler devreler ışığında işlenecektir. Dayanıklılık ve fonksiyonellik gelişiminin matematiksel yönleri tanıtılacaktır.

EE 434 Biyomedikal Sinyal İşleme

Biyomedikal işaretler, türleri ve kaynakları; Biyomedikal işaretlerde örnekleme ve katlanma; Analog-Sayısal ve Sayısal-Analog dönüşümler; Fourier analizi ve biyomedikal işaretler üzerindeki uygulamaları; Zaman-frekans bölgesi metodları: Dalgacık dönüşümü, Wigner-Villedağılımı ve biyomedikal mühendisliğindeki uygulamaları; Süzgeçleme: FIR and IIR süzgeçlerve uygulamaları: Gürültü filtreleme, işaret dengeleme; Aradeğerleme metodları ve uygulamaları; Spektral tahmin ve biyomedikal mühendisliğindeki uygulamaları; Uyumlu süzgeçleme ve uygulamaları. Bağımsız bileşen analizi ve gözü kapalı kaynak ayrıştırımı ve EEG sinyal analizindeki uygulamaları. Biyomedikal işaretler için doğrusal olmayan modeller.

EE 436 Sinyal İşleme ve Sistem Kontrolün Matematiksel Temelleri

Küme teorisine giriş. Alan özellikleri ve gerçek sayılar sistemi. Metrik uzaylar. Yakınsaklık veCauchy dizileri. Normlu uzaylar ve Banach uzayları. İç çarpım uzayları ve Hilbert uzayları. Süreklilik, sürekli fonksiyonlar, ve limitler. Türev ve Taylor teoremi. Riemann integrali. Ardışık yaklaşıklar metodu ve sabit nokta teoremi.

EE 549 Biyomedikal Görüntü Analizi

Histopatolojide biyogörüntüleme. Dijital histoloji slaytları: doku örneklerinin hazırlanması, boyanması, ve görüntülenmesi. Histoloji görüntülerinin ön hazırlığı. Doku bölüklemesi. Alan bölüklemesi. Hücre çekirdeklerinin bölüklemesi ve şekil analizi. Anormal yapıların işaretlenmesi. Üç boyutlu radyolojik görüntülerin analizi. Dosya çevrimi ve ön işlemler. Görüntü eşleme. Çok boyutlu dönüşümlerle görüntü eşleme ve işlemsel anatomi. Karşılaştırmalı grup araştırmaları: istatistiksel parametre haritaları, çok boyutlu tanıma. Dört boyutlu görüntülerde işlemsel anatomi.

EE 550 İşlemsel Biyoloji

Bu ders, nükleik asit ve protein yapısı da dahil olmak üzere, hücre içi organizasyonun moleküler biyoloji perspektifinden tanıtılmasıyla başlayacaktır. Proteinlerin amino asit dizilerinin analizinde gruplama ve desen bulma için kullanılan işlemsel yöntemler anlatılacaktır. Genetik evrimin işlemsel modelleri dizi hizalama motif bulma algoritmaları eşliğinde türetilecektir. Mikrodizilim yöntemleri ile RNA ve DNA analizi işlenecektir.