Zübeyir Ünlü’nün Açtığı Dersler

EE 548 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar

Tıbbi görüntüleme teknolojisi, sistemleri ve şekilleri. İzdüşüm radyografi: X ışınlı sistemler, sayısal radyografi. Bilgisayarlı tomografi (BT): İlkeler, yeniden inşa metodları, donanım. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Matematiksel temeller, dönme fiziği, NMR spektroskopi, fourier dönüşümü, görüntüleme ilkeleri. Ultrason (US): Matematiksel ilkeler, yankı denklemi, dürtü yanıtı, kırılım, yanal ve derinlik çözünürlüğü, faz dizilimli sistemler, gürültü filtreleme. Nükleer tıp: Pozitron yayılma tomografisi (PET), tek foton yayılma bilgisayarlı tomografisi (SPECT), görüntüleme metodları, çözünürlük, üç boyutlu görüntüleme. Tıbbi görüntü depolama, arşivleme ve haberleşme sistemleri ve formatları: PACS, DICOM, TIFF. Tıbbi görüntülerde görüntü işleme uygulamaları: iyileştirme, bölütleme, çakıştırma, sıkıştırma, vb.

EE 549 Biyomedikal Görüntü Analizi

Histopatolojide biyogörüntüleme. Dijital histoloji slaytları: doku örneklerinin hazırlanması, boyanması, ve görüntülenmesi. Histoloji görüntülerinin ön hazırlığı. Doku bölüklemesi. Alan bölüklemesi. Hücre çekirdeklerinin bölüklemesi ve şekil analizi. Anormal yapıların işaretlenmesi. Üç boyutlu radyolojik görüntülerin analizi. Dosya çevrimi ve ön işlemler. Görüntü eşleme. Çok boyutlu dönüşümlerle görüntü eşleme ve işlemsel anatomi. Karşılaştırmalı grup araştırmaları: istatistiksel parametre haritaları, çok boyutlu tanıma. Dört boyutlu görüntülerde işlemsel anatomi.