Zübeyir Ünlü’nün Açtığı Dersler

LİSANS:
————————————-
EE 212 Elektronik I

Yarı iletken devre elemanları fiziği, diyod, FET ve BJT çalışma prensipleri. Diyod devreleri. Temel tek katlı BJT ve FET yükselticilerde DC kutuplama ve küçük işaret modelleri. Diferansiyel yükselticiler, işlemsel yükselteç devreleri. Spice benzetimci kullanılarak devre analizine giriş.

EE 331 Sinyaller ve Sistemler

Sinyaller ve sistemlere giriş. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Periyodik sinyallerin Fourier dizisi gösterimleri. Sürekli-Zaman Fourier dönüşümü. Ayrık-Zaman Fourier dönüşümü. Sinyaller ve sistemlerin zaman ve frekans tanımlamaları. Örnekleme. Haberleşme sistemleri. Laplace dönüşümü. Z dönüşümü.

EE 432 Konuşma İşleme

Konuşma sinyali üretimi ve modellenmesi, kısa dönem konuşma sinyali işleme, doğrusal tahmin analizi, cepstral analiz, konuşma sinyali kodlama ve sentezleme, konuşma tanıma.

EE 433 Sayısal İşaret İşlemeye Giriş

Ayrık-zamanlı sinyaller ve sistemler. Z dönüşümü. Sürekli-zaman sinyallerinin örneklenmesi. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerde dönüşüm analizi. Ayrık-zamanlı sistemler için yapılar. Süzgeç tasarım teknikleri. Ayrık Fourier dönüşümü. Sinyallerin ayrık Fourier dönüşümü kullanılarak Fourier analizi. Ayrık Hilbert dönüşümleri.

EE 434 Biyomedikal Sinyal İşleme

Biyomedikal işaretler, türleri ve kaynakları; Biyomedikal işaretlerde örnekleme ve katlanma; Analog-Sayısal ve Sayısal-Analog dönüşümler; Fourier analizi ve biyomedikal işaretler üzerindeki uygulamaları; Zaman-frekans bölgesi metodları: Dalgacık dönüşümü, Wigner-Ville dağılımı ve biyomedikal mühendisliğindeki uygulamaları; Süzgeçleme: FIR ve IIR süzgeçler ve uygulamaları: Gürültü filtreleme, işaret dengeleme; Aradeğerleme metodları ve uygulamaları; Spektral tahmin ve biyomedikal mühendisliğindeki uygulamaları; Uyumlu süzgeçleme ve uygulamaları. Bağımsız bileşen analizi ve gözü kapalı kaynak ayrıştırımı ve EEG sinyal analizindeki uygulamaları. Biyomedikal işaretler için doğrusal olmayan modeller.

YÜKSEK LİSANS:
————————————-
EE 545 Görüntü İşleme

Görüntü oluşturma. İkili imge işleme. Matematiksel morfoloji. Alan bölütleme. Kenar algılama. Doku analizi. Şekil tanıma. Renk uzayları. Optik. İmge iyileştirme. İmge süzme ve onarma. İmge verisi sıkıştırma.

EE 546 Örüntü Tanıma

Öznitelik seçme: Uzay çevrimleri; Karhunen-Loeve açılımı. Çeşitli uzaklık ölçütleri. Eğitimli öğrenme: Ayırtaç fonksiyonları. Doğrusal ve doğrusal olmayan eğitme algoritmaları. İstatiksel parametrik ve parametrik olmayan metotlar. Eğitimsiz öğrenme: Bilinen veya bilinmeyen sınıf sayısı ile kümeleme. Yapay sinir ağları ile sınıflandırma.

EE 548 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar

Tıbbi görüntüleme teknolojisi, sistemleri ve şekilleri. İzdüşüm radyografi: X ışınlı sistemler, sayısal radyografi. Bilgisayarlı tomografi (BT): İlkeler, yeniden inşa metodları, donanım. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Matematiksel temeller, dönme fiziği, NMR spektroskopi, Fourier dönüşümü, görüntüleme ilkeleri. Ultrason (US): Matematiksel ilkeler, yankı denklemi, dürtü yanıtı, kırılım, yanal ve derinlik çözünürlüğü, faz dizilimli sistemler, gürültü filtreleme. Nükleer tıp: Pozitron yayılma tomografisi (PET), tek foton yayılma bilgisayarlı tomografisi (SPECT), görüntüleme metodları, çözünürlük, üç boyutlu görüntüleme. Tıbbi görüntü depolama, arşivleme ve haberleşme sistemleri ve formatları: PACS, DICOM, TIFF. Tıbbi görüntülerde görüntü işleme uygulamaları: iyileştirme, bölütleme, çakıştırma, sıkıştırma, vb.