Lisansüstü Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ                                                                                                                KREDİ         AKTS

EE 500    Yüksek Lisans Tezi                                                                                    (0-1) Kredisiz       26

Öğrenci ve bir fakülte üyesi arasında, yapılan program gereğince araştırmalar sürdürülür. Öğrenciler, araştırma ve tez yazımı süresince bu derse kayıt yaptırmak zorundadırlar. Ancak, ilk yarıyıl

bu derse kayıt yaptırılmayabilir.

EE 501    Matematiksel Analizin Temelleri                                                                       (3-0) 3        9

Vektör uzayları, fonksiyon uzayları, doğrusal dönümler, içbükey ve dışbükey fonksiyonlar, metrik uzaylar, yakınsak diziler, tıkızlık; Rn üzerinde diferansiyel hesaplar; süreklilik ve limit, fonksiyon dizileri, Gateaux ve Frechet türevleri, çok değişkenli fonksiyonlar için ortalama değer kuramı, Taylor kuramı, ters fonksiyon kuramı, manifolds; İntegrasyon: Riemann integrasyonu, aralıklar, ölüt, Rn üzerinde integrasyon.

EE 502    Doğrusal Sistem Kuramı                                                                                        (3-0) 3        9

Doğrusal uzaylar, normlu doğrusal uzaylar, metrik uzaylar, Hilbert uzayı, doğrusal dönümlerin matris gösterimi, taban değiştirme. Diferansiyel denklemlerin temel kuramları. Dinamik sistemler. Durum geçiş matrisi, impuls yanıt matrisi. Özdeğer ve özvektörlerin dinamik yorumu. Minimal değer polinomları, matris fonksiyonu, sınırlı giriş ve sınırlı çıkış kararlılığı, denge noktaları, Liapunov’un kararlılık yaklaşımı.Cebirsel denklik, kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik, minimal gerçekleştirme teoremi.

EE 503    İşlemsel Araştırma İçin Matematik ve Eniyileme                                          (3-0) 3        9

Gruplar ve alanlar, vektör uzaylar, doğrusal dönümler. Gauss-Jordan yöntemi. Gram-Schmidt yöntemi. Bileşik uzay. Hiperdüzlemler. Dışbükey polihedron. Doğrusal eşitsizlikler. Pozitif özümler için Tucker kuramı. Minkowski’nin kuramı, özdeğer ve özvektör problemleri, matrislerde kesinlik, Jordan Kanonik biçim kuramı. Rn üzerinde eniyileme kuramı: Sınırlı enkükleme problemleri, doğrusal programlama problemleri, Lagrange çarpım kuramı, Eşitsizlik kısıtlamaları için Kuhn-Tucker şartları, dışbükey programlama.

EE 504    Matris İşlemleri                                                                                                         (3-0) 3        9

Öğrencilerin matris işlemlerini verimli algoritmalar ile yapmalarının öğrenilmesi. Özellikle çok büyük belli bir yapıya sahip matrislerin çarpılması, ters alma işlemi, kısıtlamalı işlemlerinin verimli algoritmalar ile yapılması konu ve bu algoritmaların bilgisayar uygulamaları

EE 505    Haberleşme Ağ Analizi                                                                                            (3-0) 3        9

Kuyruk teorisine giriş ve kuyruk modelleri: M/M/1, M/G/1, G/M/1. Kuyruk ağları. Açık ve kapalı kuyruk ağları. Paket anahtarlamalı ve çevrim anahtarlamalı ağ analizi. Çoklu erişim haberleşme analizi. Çok-sınıflı ağlar ve haberleşme ağlarında akış denetimi.

EE 510            Fotonik                                                                                                                  (3-0) 3        9

Hızla gelişmekte olan fotonik teknolojileri haberleşmeden, tıp alanına, temel ve çevre bilimlerinden bir çok başka alana uygulama imkanı bulmaktadır. Ders foton kuramıyla başlamakta ve madde foton etkileşimini incelerken polarizasyon ve istatistiksel özellikler vurgulanmaktadır. Bu etkileşime dayalı kendiliğinden ve zorlanmış foton yayımı ve soğurulması incelenmektedir. Böylece lazer sistemlerin geliştirilmesi çınlayıcı(resonator) optik uygulaması olarak anlatılacaktır.

EE 511    Fiber Optik Haberleşmeye Giriş                                                                              (3-0) 3        9

Fiber içinde optik iletim: Kayıp ve zayıflama, saçılma, dağılma, polarizasyon ve optik iletimdeki doğrusal olmayan fenomenler. Optik kaynaklar ve dedektörler. Kaynak ve dedektörlerin fiber optik’e bağlanması: optik bağlantılar ve eklemler. Bağlaşık olmayan alıcılar ve performansları, bağlaşık olmayan fiber optik haberleşme sistemleri.

EE 512    İleri Fiber Optik Kavramlar                                                                                    (3-0) 3        9

Heterodyne ve homodyne demodülasyonlu bağlaşık fiber optik haberleşme sistemleri. Fiber optik yükselticiler, frekans bölmeli çoklama ve zaman bölmeli çoklama. Dalgaboyu bölmeli çoklamalı sistemler. Darbe iletimi ve sıkıştırılması. Soliton.

EE 513    Fiber Optik Sensörler                                                                                                (3-0) 3        9

Fiber optik sensör elemanları: Kaynak, ışık dedektörü, bağlayıcılar, aktarıcılar ve bölücüler: Işık dalgasının fiber optik sensör içinde yayılması. Girişim prensibi ile çalışan fiber optik sensörler. Faz modüleli fiber optik sensörler. Fiber optik sensör dizileri ve dağıtılmış algılama. Fiber optik telemetri sistemler.

EE 515    Opto-Elektronik                                                                                                         (3-0) 3        9

Opto-elektronik ile ilgili elektromanyetik kuramların tekrarı. Işınların yayılımı, küresel dalgalar ve Gaussian ışın demeti. Optik rezonatörler. optik yayınımın algılanması ve modüle edilmesi. Optik ışınım algılama ve üretimde gürültü. Işık ve sesin etkileşimi. Fiber optik uygulamaları.

EE 516    Fourier Optik                                                                                                               (3-0) 3        9

Fourier kuramının optik görüntü ve data işlemeye uygulamaları, analizi ve sentezi; Işığın yayılması ve difraksiyon kuramı. Fresnel ve Fraunhofer yaklaşımları. Merceklerin Fourier dönüm özellikleri. Bağlaşık ve bağlaşık olmayan ışık ile görüntü formasyonu. Görüntüleme sistemlerinin transfer fonksiyonları. Holografi.

EE 521    İleri Elektromanyetik Kuramı I                                                                              (3-0) 3        9

Temel kuramlar ve teoriler. Düzlemsel, küresel ve silindirik dalgalar. Düzlemsel dalgaların değişik ortamlardaki davranış. Vektörel ve skaler potansiyeller. Transmisyon hatları, dalga kılavuzları ve rezonans kaviteler. Yayıcı sistemler. Elektromanyetik saılım için integral denklemleri. Periyodik yapılar. Perturbasyon ve değişim teknikleri.

EE 522    Elektromanyetik Alanlar Teorisinde Sayısal Metodlar                                   (3-0) 3        9

Matris denklemlerin ve matris özdeğer problemlerinin sayısal özümü. Moment metodu. Sonlu eleman ve sonlu fark metodları. Değişimsel metodlar. Spektral domain yaklaşımları. Metodların farklı anten ve saılım problemlerine uygulanması, mikrodalga pasif elemanların özümlenmesi.

EE 523    Anten Kuramı                                                                                                             (3-0) 3        9

Elektromanyetiğin temel yayınım ve anten kuramları. İndüksiyon akımı ve aparat integrasyon formülasyonu. Düzlemsel dalga spektrumu gösterimi. Mikroşerit, tel, yarık aparat ve yansıtıcılı antenler. Değişik antenlerin farklı frekans bantlarında uygulamaları. Dizgi antenlerin analizi ve sentezi. Özel anten sistemleri ve polarizatörler.

EE 524    Mikrodalga Elemanları ve Uygulamaları                                                           (3-0) 3        9

Transmisyon hatları ve dalga kılavuzları: Hat denklemleri, koaksiyal hatlar, dalga kılavuzu, mikroşerit hatlar. Pasif elemanlar: Konnektör, zayıflatıcı, rezonatör ve filtreler, yönlü kuplör, isolator ve dairesel kuplör. Mikrodalga tüpleri: Klistron, yürüyen dalga tüpü. Diyotlar: kapasite diyodu, parametrik kuvvetlendirici, pindiyot, tünel diyot, Gunn elemanları, IMPATT. Transistör: iki kutuplu ve alan etkili transistörler, kuvvetlendericiler, karıştırıcı, osilatörler.

EE 525    Elektromanyetik Teoride Asimptotik Teknikler                                              (3-0) 3        9

Asimptotik dizilerin tanımı, açılımlar ve diziler. İntegraller için Laplace metod; Watson lemma. Sabit faz metodu ve en hızlı alçalma metodu. Dönüm integralleri ve asimptotik özümleri. Diferansiyel denklemlerde asimptotik metodlar. Büyük katsayılı diferansiyel denklemler.

EE 526    İleri Elektromanyetik Kuramı II                                                                             (3-0) 3        9

Green fonksiyonları, silindirik ve küresel koordinatlarda ileri sınır değer problemleri. Özel fonksiyonlar İntegral denklemleri formülasyon

EE 527    Mikrodalga Ölçüm Teknikleri                                                                                (3-0) 3        9

Sinyal üreteci: Çeşitleri, devre elemanları, çıkış spektrumu. Güç ölçümleri: Dedektör, modulasyon ve darbeli işaretlerin ölçümü, hata kaynakları. Frekans ölçümleri: Mekanik frekans ve dalga boyu ölçüm cihazları, elektronik frekans sayıcılar. Spektrum analizörü: Band genişliği, çözünürlük, spektrumanalizörünün yapısı, ölçüm dinamiği. Faz görültüsünün ölçümü: Tanımı, sayısal olarak tanımı, spektral güç yoğunluğu, direk yöntem, faz deteksiyonu yöntemi, frekans demodülasyonu yöntemi, darbeli işaretlerin faz görültüsü. Network analizörü: Temel devreler ve parcalar, hata düzeltme, kalibrasyon, skalar ve vektör analizör. Anten ölçüm: Anten karakteristiği, ölçüm bölgesi, uzakalan şartı, yankısız oda, empedans, kazanç, ışıma diyagramı; Ölçüm sisteminin otomatik hale getirilmesi: IEEE 488, yan birimlerle iletişim, arayüz bağlantıları, komutları ve programlama dilleri.

EE 531    Olasılık ve Rasgele Süreçler                                                                                     (3-0) 3        9

Olasılık kuramının mühendislikteki uygulamaları. Olay, bağıntısızlık, rasgele değişkenler ve vektörler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, beklenen degerler, karakteristik fonksiyonları. Bağımlılık, ilintililik ve regresyon; çok değişkenli Gauss dağılımı. Rasgele süreçler, durağanlık, ergodiklik, özilinti fonksiyonu, izge yoğunluğu, doğrusal sistemlere rasgele girişler. Gauss ve Poisson süreçler. Markov zincirleri ve süreçleri. Kestirim kuramı ve Wiener filtrelerine giriş.

EE 532    Dinamik Sistemler için Stokastik Analiz ve Kestirim                                      (3-0) 3        9

Doğrusal cebir ve doğrusal sistemler tekrarı; Kestirim kuramı temel kavramları: En büyük olabilirlik, en büyük sonsal, en küçük kareler, en az ortalama kareler kestirimleri. Yanlılık, varyans, ortalama kareleme hatası, tuttarlılık, etkinlik. Statik sistemler icin doğrusal kestirim: En küçük kareler ve polinom yöntemleri, Doğrusal Dinamik Sistemlere Raslantısal Girişler. Doğrusal Dinamik Sistemler için durum kestirimi: Kalman süzgeci. Doğrusal olmayan dinamik sistemler icin durum kestirimi: Genişletilmiş Kalman süzgeci, parçaçık süzgeci, kokusuz Kalman süzgeci. Stokastik Diferansiyel Denklemler.

EE 533    Sayısal İşaret İşleme                                                                                                  (3-0) 3        9

Sürekli-zaman işaretlerinde örnekleme ve nicemleme. Çok oranlı sayısal işaret işleme. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerde dönüşüm analizi: Rasyonel sistem fonksiyonlarının frekans tepkisi, kararlılık ve nedensellik. Sayısal süzgeç tasarım teknikleri: FIR ve IIR süzgeçler. Sonlu yazmaç uzunluğu etkileri. Pencerelemenin özellikleri ve kısa-süreli Fourier dönüşüm analizi. Zaman-frekans temsillerine giriş. DFT, FFT teknikleri ve hesaplamalar. Uygulamalı DSP projesi.

EE 534    İleri Sayısal Sinyal İşleme                                                                                         (3-0) 3        9

Parametrik işaret modelleme, AR, ARMA, MA modelleri. Parametrik olmayan spektrum kestirimleri. Eniyilenmiş doğrusal süzgeçler. Levinson-Durbin algoritması. Kafes süzgeç yapıları. En az kare süzgeçleri ve öngörüm. Parametrik spektrum kestirimi. Uyarlamalı işaret işleme esasları. Dizilim işlemeye giriş. Verimli Fourier dönüşüm ve evrişim algoritmaları. Kısa-süreli Fourier dönüşümü. Sayısal süzgeç tasarım konuları.

EE 535    Uyarlamalı Süzme Kuramı                                                                                       (3-0) 3        9

Doğrusal süzgeçlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan matematiksel kuramların incelenmesi. Detaylı olarak eniyilenmiş doğrusal süzgeçlerin incelenmesi: Wiener süzgeci, doğrusal tahmin, Kalman süzgeci. FIR yapıların kafes süzgeç yapılarıyla karılaştırılması. Süzgeç tasarım algoritmaları: En az kare metodu, karılaştırmalı en hızlı alçalma çalşması, en az ortalama kare ve tekrarlama en az kare.

EE 536    Konuşma İşleme I                                                                                                       (3-0) 3        9

İnsanın konuşmasının üretilme ve algılama mekanizmalarının matematiksel modelleri. Konuşmanın analiz/sentez teknikleri doğrusal kestirim. Filitre bank modelleri. Homomorfik filitreleme. Konuşma sentezine ve otomatik konuşma tanınmasına uygulamaları.

EE 537    Konuşma İşleme II                                                                                                      (3-0) 3        9

Konuşma iyileştirme. Özellik üretme. EM algoritması. Akustik modelleme. Dilbilgisi modelleme. Eğitim algoritmaları. Araştırma algoritmaları. Gürültü dayanıklılığı. Konuşmacı adaptasyonu. Kişi tanıma. Yazıdan konuşmaya çevirme.

EE 538    Sezim ve Kestirim Kuramları                                                                                  (3-0) 3        9

Klasik istatistiksel karar kuramları, karar kriterleri ve kompozit hipotez testi. Alıcı çalşma karakteristikleri ve hata olasılı, haberleşme ve radar uygulamaları. Rastgele parametrelerin ve bilinmeyen sinyallerin sezilmesi, olasılıklı sinyallerin algılanması, parametrik olmayan algılama yöntemleri, sinyal tasarımına giriş, belirsizlik fonksiyonu, kesinsizlik prensibi, radar ve sonar uygulamaları.

EE 539    Ses İşaret İşleme                                                                                                         (3-0) 3        9

Ses işaretlerinin özellikleri. İşitme sisteminin özellikleri ve psikoakustik. Ses sinyal analizi: otomatik notaya dökme, bilgi çıkartma. Ses ve konuşma kodlama ve sıkıştırma: doğrusal kestirim, ADPCM ve CELP algoritmaları, mp3, midi dosya özellikleri ve oluşturulması. Ses işaret değiştirme ve sentezi: zamanda yavaşlatma/hızlandırma, perde değiştirilmesi, modelleme yöntemiyle sentezleme, kayıt tabanlı sentezleme. Donanım: çevirgeçler: mikrofonlar, hoparlörler, kayıt cihazları, pedallar. Kayıt odası akustiği. Müzik enstruman modelleme teknikleri: telli enstruman modelleme, üflemeli enstruman modelleme.

EE 540    Wavelet Kuramı Katlı-Çözünürlüklü İşaret Çözümlemesi                               (3-0) 3        9

Zaman-frekans işaret ayrştırılması. Blok dönümler, yanbant süzgeçleri, wavelet ayrıştırması. Diklik, dönüm verimliliği, kodlama kazanç performansı. Wavelet dönümleri, diğer dönümler.

şaret kaynaklarının parametrik modellenmesi.

EE 541    Konuşma Sentezi                                                                                                       (3-0) 3        9

Konuşma sentez yöntemlerine giriş: metodların tarihsel gelişimi, günümüzde varılan noktada model tabanlı ve veri güdümlü sistemlerin karşılaştırılması. Veri güdümlü konuşma sentezi sistemlerinin mimarisi. Konuşma veri tabanı oluşturulması: kayıtlar için uygun metnin otomatik olarak oluşturulması, konuşmacı seçimi, kayıt teknikleri. Kayıtların bölütlendirilmesi: otomatik ve yarı-otomatik yöntemler. Otomatik birim seçme algoritması: maliyet fonksiyonlarının tanımlanması, viterbi taraması ile gerçek zamanda büyük veritabanından birim bulma. Bürün modelleme ve oluşturma: bürün işaretleme, süre modellemesi, vurgu modellemesi, metinden bürün sentezi. Bürün değişimi ve birim kaynaştırma için uygulanan sinyal işleme yöntemleri: harmonik model, doğrusal öngörülü modelleme, zaman bölgesinde işleyen yöntemler. Duygusal konuşma sentezi: duygusal konuşmanın boyutları/değişkenleri, ses rengi analizi ve değiştirilmesi. Kalite test yöntemleri. Yeni konuşmacılar elde etmek için konuşmacı dönüştürme yöntemleri.

EE 542    Çokboyutlu İşaret İşleme                                                                                         (3-0) 3        9

Çok boyutlu fonksiyonlar ve Fourier dönümleri. Çokboyutlu fark denklemleri ve z-dönümleri. İki boyutlu FIR ve IIR süzgeç tasarım metodları. Kararlılık ve iki boyutlu sistemlerde kararlılık. Olasılıklı işaretlerin modellenmesi ve çokboyutlu işaretlerin ve sistemlerin spektral kestirimi.

EE 543    Yapay Sinir Sistemleri                                                                                               (3-0) 3        9

Biyolojik nöron, McCulloch-Pitts nöron modeli, ileribeslemeli ağ, geribeslemeli ağ, denetlenen ve denetlenmeyen öğrenme: Hebbian öğrenme kuralı, algılamalı öğrenme kuralı, delta öğrenme kuralı. Tek katmanlı algılama sınıflandırıcısı, doğrusal makina ve en kısa mesafe sınıflama, çok katlı ileri beslemeli ağlar, hata geriyayılımlı eğitim. Tek katlı geri beslemeli ağlar. Paylaşımlı hafızalar, hücreli nöron ağlar, kendi kendini organize eden ağlar, karakter tanımlama ağları, doğrusal programlama ağ modelleri. Tıbbi teşhis için uzman sistemler.

EE 544    Bilişim Kuramı ve Kodlama                                                                                   (3-0) 3        9

Bilgi ölümleri, bilgi kaynaklarının karekterizasyonu, kesikli kaynakların kodlanması. Kesikli hat karakterizasyon, hat kapasitesi, gürültülü-hat kodlama kuramı, bir çok hata kontrollü kodlama ve kod özme tekniklerinin incelenmesi. Dalga biçimli hatlara giriş. Bozunum oran kuramı.

EE 545    Görüntü İşleme                                                                                                           (3-0) 3        9

Görünt oluşturma. İkili imge işleme. Matematiksel morfoloji. Alan bölütleme. Kenar algılama. Doku analizi. Şekil tanıma. Renk uzayları. Optik. İmge iyileştirme. İmge süzme ve onarma. İmge verisi sıkıştırma.

 

EE 546    Örüntü Tanıma                                                                                                            (3-0) 3        9

Öznitelik seçme: Uzay çevrimleri; Karhunen-Loeve açılımı. Çeşitli uzaklık ölçütleri. Eğitimli öğrenme: Ayırtaç fonksiyonları. Doğrusal ve doğrusal olmayan eğitme algoritmaları. İstatiksel parametrik ve parametrik olmayan metotlar. Eğitimsiz öğrenme: Bilinen veya bilinmeyen sınıf sayısı ile kümeleme. Yapay sinir ağları ile sınıflandırma.

EE 547    Bilgisayarla Görme                                                                                                    (3-0) 3        9

Işığın özellikleri, insanlarin görme özellikleri. Renkli görüntü işlemeye giriş. Çok sensor kaynaklı görüntülere giriş. Görüntülerden yapısal özelliklerin çıkartılması. Bilgisayarla görme için tanıma yöntemleri. Görüntü dizileri. Optik akış ve hareket.

EE 548    Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar                                                  (3-0) 3        9

Tıbbi görüntüleme teknolojisi, sistemleri ve şekilleri. İzdüşüm radyografi: X ışınlı sistemler, sayısal radyografi. Bilgisayarlı tomografi (BT): İlkeler, yeniden inşa metodları, donanım. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Matematiksel temeller, dönme fiziği, NMR spektroskopi, fourier dönüşümü, görüntüleme ilkeleri. Ultrason (US): Matematiksel ilkeler, yankı denklemi, dürtü yanıtı, kırılım, yanal ve derinlik çözünürlüğü, faz dizilimli sistemler, gürültü filtreleme. Nükleer tıp: Pozitron yayılma tomografisi (PET), tek foton yayılma bilgisayarlı tomografisi (SPECT), görüntüleme metodları, çözünürlük, üç boyutlu görüntüleme. Tıbbi görüntü depolama, arşivleme ve haberleşme sistemleri ve formatları: PACS, DICOM, TIFF. Tıbbi görüntülerde görüntü işleme uygulamaları: iyileştirme, bölütleme, çakıştırma, sıkıştırma, vb.

EE 549    Biyomedikal Görüntü Analizi                                                                                 (3-0) 3        9

Histopatolojide biyogörüntüleme. Dijital histoloji slaytları: doku örneklerinin hazırlanması, boyanması, ve görüntülenmesi. Histoloji görüntülerinin ön hazırlığı. Doku bölüklemesi. Alan bölüklemesi. Hücre çekirdeklerinin bölüklemesi ve şekil analizi. Anormal yapıların işaretlenmesi. Üç boyutlu radyolojik görüntülerin analizi. Dosya çevrimi ve ön işlemler. Görüntü eşleme. Çok boyutlu dönüşümlerle görüntü eşleme ve işlemsel anatomi. Karşılaştırmalı grup araştırmaları: istatistiksel parametre haritaları, çok boyutlu tanıma. Dört boyutlu görüntülerde işlemsel anatomi.

EE 550    İşlemsel Biyoloji                                                                                                          (3-0) 3        9

Bu ders, nükleik asit ve protein yapısı da dahil olmak üzere, hücre içi organizasyonun moleküler biyoloji perspektifinden tanıtılmasıyla başlayacaktır. Proteinlerin amino asit dizilerinin analizinde gruplama ve desen bulma için kullanılan işlemsel yöntemler anlatılacaktır. Genetik evrimin işlemsel modelleri dizi hizalama motif bulma algoritmaları eşliğinde türetilecektir. Mikrodizilim yöntemleri ile RNA ve DNA analizi işlenecektir.

EE 551    Sayısal Haberleşme I                                                                                                  (3-0) 3        9

Sayısal haberleşme sistemlerini elemanları. Kaynak kodlaması. Kanal kapasitesi. Haberleşme sinyal ve sistemlerinin karakterizasyonu. Gauss gürültülü kanal için en iyi alıcı. Bant kısıtlı kanallar için sinyal tasarımı. Sönümlü kanallar. Yayılı-izgeli haberleşmeye giriş.

EE 552    Sayısal Haberleşme II                                                                                                (3-0) 3        9

Taşıyıcı ve sembol senkronizasyonu. Blok ve evrişimsel kanal kodlaması. Çok kanallı ve çok antenli tekniklere giriş. Denkleştirme.

EE 553    Hata Denetim Kodları                                                                                                (3-0) 3        9

Cebir ve Galois alanlarına giriş. Doğrusal öbek kodları, çevrimsel kodlar, BCH ve Reed-Solomon kodları, evrişimsel kodları içeren çeşitli hata denetim kodlama teknikleri. Viterbi algoritması. Kafes kodlanmş kipleme.

 

EE 554    Kablosuz İletişim                                                                                                        (3-0) 3        9

Hücresel radyo tasarım temelleri: frekans yeniden kullanımı, hücre aktarımı, girişim ve sistem kapasitesi. Gezgin kanal karakterizasyonu: büyük-ölçek yol kaybı, log-normal gölgeleme; küçük-ölçek bayılma ve  çok-yolluluk, gecikme saçılımı ve evreuyumlu bant genişliği, frekans seçiciliği, evreuyumlu zaman  ve Doppler saçılımı, hızlı ve yavaş bayılma. Gezgin radyo icin modulasyon teknikleri; alıcı karmaşiklığı, hata oranı analizi.verimli spektral kullanım. Değişik çeşitleme ve birleştirme teknikleri. Zaman, frekans ve kod bölüşümlü çoklu erişim; paket rezervasyonu, uzam bölüşümlü çoklu erişim. Kapasitenin bulunması ve ağ oluşturma.

EE 555    Bilgisayar İletişim Ağları                                                                                          (3-0) 3        9

İnternet, eternet ve kablosuz LAN lara giriş. Data iletişiminin temel prensipleri, iletişim ortamı ve önemli örnekler. Noktadan noktaya iletişim protokollerinin prensipleri. Servis kalitesi, birleştirilmiş ve farklandırılmış servisler. ISO-OSI modeli tanım. İletişim kontrol protokolü, eş zamanlı iletişim protokolü uzak fonksiyonları çağırma protokolü. Uygulama ve oturum protokolleri  ve örnekleri.

EE 556    Doğrusal Olmayan Sistemlerin Çözümlenmesi                                                  (3-0) 3        9

Doğrusal olmayan diferansiyel denklemler, zorlanmış normlar ve matris ölütleri, ikinci dereceden sistemler, doğrultma metodları, Lur’e problemi. Giriş-çıkş kararlılığı, doğrusal zaman-değişmez geri beslemeli sistemler; Diferansiyel geometrik metodlar. Frobenius kuramı, ulaşabilirlik ve gözlenebilirlik, geri besleme doğrultma, doğrultulabilir sistemlerin kararlılığı.

EE 557    Kablosuz İletişimde Çoklu Anten Teknikleri                                                       (3-0) 3        9

Kablosuz iletişim sistemlerinde çoklu anten tekniklerini kullanan çoklu-giriş çoklu-çıkış (ÇGÇÇ) sistemlerinin temel teorisi.  ÇGÇÇ kanal modellenmesi ve kanal kapasitesi. Uzamsal çeşitleme teknikleri, uzay-zaman kod dizaynı ve uzamsal çoğullama teknikleri. ÇGÇÇ ve uzay-zaman denkleştirme ve alıcı yapıları.  Geribesleme bilgisinin vericide çoklu anten tekniklerini kullanarak açığa çıkarılması. Çoklu verici ve/veya alıcı antenli dikgen frekans bölmeli çoğullama (DFBÇ) sistemleri.

EE 558    İleri Kablosuz İletişim                                                                                                (3-0) 3        9

Kablosuz sistemlere ve iletişim kanallarına giriş. Uyarlanır modülasyon tekniklerinin temelleri. Çoklu kullanıcılı sistemlerin bilgi teorisi perspektifi. Geribesleme kanalı. Bilişsel sistemler için spektrum sezinleme ve paylaştırma algoritmaları. Geniş bantlı kablosuz sistemler. Wi-max standardının temelleri.

EE 559    Doğrusal Olmayan Denetçi Tasarımı                                                                     (3-0) 3        9

Bu derste, doğrusal olmayan kontrol tekniklerinin doğrusal olanlara olan avantajları işlenecektir. Doğrusal olmayan sistemlerin kontrolü için kullanılan Lyapunov tarzı yöntemler sunulacaktır. Uyarlamalı, gürbüz, kayan-mod, öğrenmeli, edilgenliğe dayalı ve filtrelere dayalı kontrol metodları takip edilecek konular arasındadır.

EE 560    Robot Manipülatör Kontrolu                                                                                    (3-0) 3        9

Bu ders, robot işleyişlerinin, kinematiğinin, dinamiğinin tanıtımını sağlayacak ve robotlar için gelişmiş denetçi teknikleri üzerine odaklanacaktır. Konular arasında robot kinematik ve dinamik denklemlerin çıkarılması, kontrol kuramına giriş ve robotlar için hesaplanmış-tork, gürbüz, uyarlamalı, sinir ağı denetçi tekniklerini içermektedir.

EE 561    İleri Robot Kinematiği                                                                                                (3-0) 3        9

Bu ders robot kinematiğinin ayrıntılı tanıtımını sağlayacak ve fazla serbestlik derecesine sahip robotlar üzerine odaklanacaktır. Konular arasında ileri ve geri robot kinematiği, kinematik tekillikler, kinematik olarak fazla ve çok fazla serbestlik derecesine sahip robotlar, kinematik olarak fazla serbestlik derecesinin analizi, manipülatörün sıfır uzayındaki hareket ve kontrolü, ve çeşitli alt-kontrol amaçları bulunmaktadır.

EE 562    Haberleşme Devreleri                                                                                                 (3-0) 3        9

Yüksek frekanslı kük ve büyük sinyaller için yükselteç tasarımı. Yüksek frekanslı osilatörler. Radyo Frekansı (RF) yükselteçlerinde gürültü, RF yükselteçleri. Faz kilitlemeli döngüler.Modülatörler ve demodülatörler.

EE 563    Elektrik Mühendisliğinde Özel Konular                                                                (3-0) 3        9

Kurs içeriği, öğretim üyesi tarafından güncel araştırma konularından seçilir.

EE 564    Biyolojiden Esinlenen Çok Ölçekli Haberleşme                                                   (3-0) 3       9

Difüzyon-reaksiyon denklemleri, ilk varış ve işgal olasılıkları (first-passage and occupation probabilities), yoğunluk ve değişi derecesi (gradient) algılama hassasiyeti, moleküler modülasyon/demodülasyon, moleküler haberleşmeye bilgi teorisel yaklaşımlar, tespit ve tahmin teknikleri, karınca kolonisi algoritması, yapay bağışıklık sistemi algoritması, yiyecek arama teorisi (foraging theory), kuralsız ağlar (ad hoc networks) için karınca kolonisinden esinlenen yönlendirme (routing) algoritması, yapay bağışıklık sisteminden esinlenen fırsatçı tayf erişim algoritması, kablosuz algılayıcı ağları için yiyecek aramadan esinlenen çapraz katmanlı haberleşme algoritması.

EE 565    Biyomedikal Enstrumantasyon                                                                              (3-0) 3        9

Biyomedikal algılayıcı teknolojileri ve bu teknolojilerin elektronik arayüzlerle bütünleştirilmesiyle ilgili temel enstrumantasyon kavramları ve uygulamaları tanıtılacaktır.  Biyomedikal sinyallerin iyileştirilmesi ve işlenmesi için gerekli elektronik enstrumantasyon ve klinik kullanımda elektriksel güvenliğin sağlanması işlenecektir.  Çeşitli algılayıcı malzemelerin özellikleri, algılayıcı yapıları ve bunların biyomedikal sinyallerin gözlemlenmesindeki uygulamaları incelenecektir.

EE 566    Nanoteknoloji ve Uygulamalarına Giriş                                                (3-0) 3        9

Nanofabrikasyon (film depozisyonu, kalıp oluşturma, oyma, yumuşak mikrofabrikasyon, ölçme ve materyal karekterizayonu (optik teknikler, elektrik ölçümleri, fiziksel ve kimyasal analizler, taramalı elektron mikroskopu, iletim elektron mikroskopu, X-ray spektroskopisi), nanoteknoloji uygulamaları (nanoparçacıklar, nanobiyosensörler, mikroakışkan tabanlı çip üstü laboratuvar cihazları, doku mühendisliği, hasta başı tanı sistemleri, nanobiyoteknoloji ve elektronik çip üretimi).

EE 567    Biosensörler ve Hasta Başı Tanı Sistemleri                                              (3-0) 3        9

Biyosensörler, biyoseçici katmanların geliştirilmesi, farklı biyosensör teknolojileri (elektrokimyasal, optik, kağıt-tabanlı, nükleik asit tabanlı), çip üstü laboratuvar tanı sistemleri, akıllı telefon tabanlı tanı sistemleri (spektroskopi, mikroskop, potentiyostat), kronik rahatsızlıklar için kişiselleştirilmiş ve entegre yeni nesil sağlık uygulamaları.

EE 571    Mikroelektromekanik Sistemlere Giriş (MEMS)                                                 (3-0) 3        9

Micoçevirgeçler ve uygulama alanları ele alınacaktır. Bir microçevirgeç tasarımındaki adımlar sunulacaktır. Temel mühendislik mekaniği kavramları sunulacaktır. Sonlu elemanlar analiz yazılımı kullanarak modelleme ve simülasyon gösterilecektir. Yığınve yüzey mikroişleme teknikleri tanıtılacaktır. Mikroelektromekanik sistemlerde, elektronik devreler, temel geri bildirim topolojileri, ve gürültü analiz edilecektir.

EE 572    Nanobilim ve Nanoteknolojide Enstrumantasyon                                             (3-0) 3        9

Nanomalzemeler, nanoyapılar, nanosensörler, ve uygulama alanları ele alınacaktır. Nano ölçekli elektronik devrelerin inşası hakkındaki en son yapılan araştırmalar sunulacaktır. Nanobiyoteknolojideki  temel kavramlar sunulacaktır. Bir taramalı prob mikroskobunun bileşenleri analiz edilecek ve çalışma prensibi açıklanacaktır. Nano düzeyde ölçme, karakterizasyon ve manipülasyon tartışılacaktır.

EE 58X   Elektrik Mühendisliğinde Seçilmiş Konular                                                        (3-0) 3        9

Konular dersi açan kişi tarafından güncel araştırma konularından seçilir.

EE 598    Araştırma Semineri                                                                                        (0-2) Kredisiz       9

Danışmanın ve öğrencinin birlikte belirlediği seminer konusu öğrencinin araştırma-tez konuları çerçevesinde yapılır ve yeterliliği öğrencinin danışmanı tarafından belirlenir.

EE 600    Doktora Tezi                                                                                                     (0-1) Kredisiz       26

Danışman yönetiminde yapılan özgün araştırmada doktora tezi formatına uygun olarak yazılır.

EE 8XX  Uzmanlık Alanı Çalışmaları                                                                        (8-0) Kredisiz        4

Aynı öğretim üyesinin danışmanlığındaki lisansüstü öğrenciler ileri konuları danışmanlarının gözetiminde çalışırlar.

EE 698 Doktora İçin Araştırma Semineri                                                              (0-2) Kredisiz            9

Bu ders kapsamında, elektrik-elektronik mühendisliğinde yürütülen bilimsel araştırma süreci ile ilişkili, araştırma sonuçlarının yorumlanması, raporlanması, ve sunum yetenekleri geliştirilecektir. Öğrenci sömestr boyunca bölümde verilen yüksek lisans ve doktora proje önerisi seminerlerine katılacaktır. İlaveten, enstitü kapsamında verilen seminerlerden tez konusuyla ilgili olanlar, danışmanın onayı ile derse dahil edilebilir. Son olarak danışmanın ve öğrencinin birlikte belirleyeceği bir konuda öğrenci literatür taraması yapacak, topladığı bilgiyi raporlayacak ve seminer olarak sunacaktır.

EE 590 Mühendisler için Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik                        (0-2) Kredisiz       5

Bu ders bilimsel metodun elektrik-elektronik mühendisliğinde yürütülen bilimsel araştırma pratiğinde nasıl uygulandığını ve bu araştırma süreçleri ve sonrasındaki yayın pratiğinde geçerli olan etik kavramları inceleyecektir. Bilimsel metod farklı disiplinlerdeki uygulamalarıyla öğrencilere gösterildikten sonra, elektrik-elektronik mühendisliği özelindeki bilimsel araştırma projelerinde izlenen yöntemler, proje önerisi hazırlama, gelişme ve sonuç raporu sunma ve elde edilen bulguları yayınlamada dikkat edilmesi gereken hususlar çerçevesinde anlatılacaktır. Daha sonra hem bilimsel araştırmaların yürütülme süreçlerinde hem de bulguların yayınlanma sürecinde söz konusu olan kişisel verilerin gizliliği, kaynakların verimli kullanımı ve intihali konularını içeren bilim, yayın ve mühendislik etiği kavramları tanıtılacaktır

MATH 515    Reel Analiz I                                                                                                              (3-0) 3        8

Lebesgue ölçüsü ve Lebesgue integrali.  Genel ölçüm ve integral kuramı. Radon-Nikodym teoremi. Lp uzayları. Genişletilmiş ölçü. Ölçülerin çarpımı ve  Fubini  teoremi.

MATH 516    Kompleks Analiz                                                                                                      (3-0) 3        8

Analitik fonksiyonlar. Cauchy-Riemann denklemleri. Harmonik fonksiyonlar. Üstel fonksiyon, trigonometrik fonksiyonlar ve hiperbolik fonksiyonlar. Logaritmik fonksiyon ve dalları. Kontur integralleri ve Cauchy teoremi. Cauchy integral teoremi. Liouville teoremi ve cebirin temel teoremi. Fonksiyonların maksimum modulusu. Sıkıştırılamayan ve irrotasyonel akış. Kompleks potansiyel. Laurent serileri ve tekil  noktalarının sınıflandırılması. Riemann yüzeyleri, cebirsel fonksiyonlar. Konform dönüşümler. İntegral ve meromorfik fonksiyonlar. Gamma fonksiyonu. Eliptik fonksiyonlar ve eliptik integral.  Hipergeometrik ve bağlaşık fonksiyonlar.

MATH 517    İleri Doğrusal Cebir                                                                                                  (3-0) 3        8

Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri. Projeksiyonlar. Özdeğer ve özvektörler. Birim dönüşümler. Schur, QR ve tekil değer bozunumları.Benzerlik dönüşümleri. Jordan formları ve pozitif tanımlı matrisler.

MATH 518    Sayısal Doğrusal Cebir                                                                                             (3-0) 3        7

Doğrusal denklem sistemlerinin sayısal çözümler. Özdeğer ve özvektörlerin sayısal hesabı. Matris hata analizi. Dik dönüşüm yolu ile indirgeme. Tekrarlı yöntemler.

MATH 519    Matematiksel Fiziğin Metodları                                                                           (3-0) 3        8

Vektör ve tensor analizi. Potansiyel teorisi ve Dirac Delta fonksiyonları. Matrisler ve gruplar. Sürekli gruplar. Dağılımlar. Hilbert uzayları. Diferansiyel denklemler. Homojen olmayan denklemler. Özel fonksiyonlar 1. Özel fonksiyonlar 2. Fourier serileri ve integral dönüşümleri . Laplace , Mellin ve Hankel dönüşümleri . Varyasyonlar hesabı. İntegral denklemleri.

MATH 527    Soyut Cebirin Temelleri                                                                                          (3-0) 3        8

Tamsayılar. Kümeler. Lineer cebir. Gruplar. Alt grup. Faktör grup. Izomorfizma teoremleri. Sonlu üretilen Abel grupları. Halka. İdeal maksimal. Asal idealler. Temel idealler bölgesi. İndirgenemez polinomlar. Cisim. Cebirsel genişleme. Modüller. Tam diziler.

MATH 533    Sıradan Diferansiyel Denklemler                                                                         (3-0) 3        8

Varlık ve teklik teoremi. Osilasyon kuramı. Sınır değer problemleri. Asimtotik serilerin çözümü. Doğrusal olmayan diferansiyel denklemler. Stabilite kuramı. Hipergeometrik fonksiyonlar. Mathieu fonksiyonları. Hill denklemi.

MATH 534    Kısmî Diferansiyel Denklemler                                                                            (3-0) 3        8

Kısmi diferansiyel denklemlere genel bir bakış ve onların sınıflandırılmaları. Birinci derece denklemler. İkinci derece denklemlerin sınıflandırılması. Başlangıç ve Sınır değer problemlerinin çözümleri için bazı metotlar . Değişkenlerine ayırma. Konform dönüşümler. Green fonksiyonları.

MATH 539    Sayısal  Analiz                                                                                                           (3-0) 3        8

Hata analizi, lineer sistemlerin direk ve tekrarlı çözümleri. Lineer olmayan denklem ve denklem sistemlerinin çözümleri.Interpolasyon. Yaklaşım kuramı. Sayısal türev ve integral.

MATH 540    Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri                                     (3-0) 3        7

Sonlu tasarıların düzgünlüğü ve yakınsaklığı. Elliptic denklemler için Leapfrog, Lax-Wendroff, kapalı, ADI , SOR ve direk metodları. Galerkin metodu.

 

PHYS 501    Fizikte Matematiksel Yöntemler I                                                                        (3-0) 3        7

Teorik fizik denklemlerine uygulanan matematiksel teknikler. Lineer vektör uzayları. Varyasyon analizi. Sturm-Lioville problemi.

PHYS 502    Fizikte Matematiksel Yöntemler II                                                                       (3-0) 3        8

Green fonksiyonu. Integral dönüşümler. Integral eşitlikler