Şevket Gümüştekin’in Açtığı Dersler

EE 545 Görüntü İşleme

Görüntü oluşturma. İkili imge işleme. Matematiksel morfoloji. Alan bölütleme. Kenar algılama. Doku analizi. Şekil tanıma. Renk uzayları. Optik. İmge iyileştirme. İmge süzme ve onarma. İmge verisi sıkıştırma.

EE 546 Örüntü Tanıma

Öznitelik seçme: Uzay çevrimleri; Karhunen-Loeve açılımı. Çeşitli uzaklık ölçütleri. Eğitimli öğrenme: Ayırtaç fonksiyonları. Doğrusal ve doğrusal olmayan eğitme algoritmaları. İstatiksel parametrik ve parametrik olmayan metotlar. Eğitimsiz öğrenme: Bilinen veya bilinmeyen sınıf sayısı ile kümeleme. Yapay sinir ağları ile sınıflandırma.

EE 547 Bilgisayarla Görme

Işığın özellikleri, insanlarin görme özellikleri. Renkli görüntü işlemeye giriş. Çok sensor kaynaklı görüntülere giriş. Görüntülerden yapısal özelliklerin çıkartılması. Bilgisayarla görme için tanıma yöntemleri. Görüntü dizileri. Optik akış ve hareket.

EE 503 İşlemsel Araştırma İçin Matematik ve Eniyileme

Gruplar ve alanlar, vektör uzaylar, doğrusal dönümler. Gauss-Jordan yöntemi. Gram-Schmidt yöntemi. Bileşik uzay. Hiperdüzlemler. Dışbükey polihedron. Doğrusal eşitsizlikler. Pozitif özümler için Tucker kuramı. Minkowski’nin kuramı, özdeğer ve özvektör problemleri, matrislerde kesinlik, Jordan Kanonik biçim kuramı. Rn üzerinde eniyileme kuramı: Sınırlı enkükleme problemleri, doğrusal programlama problemleri, Lagrange çarpım kuramı, Eşitsizlik kısıtlamaları için Kuhn-Tucker şartları, dışbükey programlama.

EE 104 Introduction to Programming in Electrical Engineering